0905 323 966 abradrevo@gmail.com

Všeobecné obchodné podmienky ABRA DREVO

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky / ďalej len podmienky / upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré spoločnosť ABRA s.r.o. so sídlom v Trnave uzatvorí za účelom predaja tovaru.

 1. Objednávka tovaru

2.1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: e-mailom, poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy ku akceptácii ktorej sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim vo výške podľa vzájomnej dohody kupujúceho a predávajúceho.

2.4. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Kupujúci je okamžikom odoslania tejto objednávky viazaný týmito obchodnými podmienkami. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, keď predávajúci prijme objednávku od kupujúceho.

2.5 Spotrebiteľ je vopred, pred odoslaním objednávky kontaktovaný predajcom, a je oboznámený s kvalitou materiálu, množstvom a cenou materiálu, taktiež s podmienkami používania materiálu, a ošetrovania materiálu. V prípade montáže materiálu, sa na predávajúceho nevzťahujú reklamačné povinnosti vzniknuté neodbornou montážou výrobku.

2.6. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

2.7 Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložitelného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

2.8 Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje obstarať a odovzdať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a za tovar zaplatiť dohodnutú cenu podľa kalkulácie dohodnutej v objednávke.

 

 1. Povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu elektronickú odpoveď, v ktorej potvrdí obdržanie objednávky. Predávajúci je po doručení objednávky povinný obstarať a odovzdať kupujúcemu objednaný tovar v primeranej lehote vychádzajúcej zo stavu tovaru na sklade.

3.2 Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

3.3 Predávajúci nezodpovedá za:
– Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou objednávateľa
– Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu / dodávateľa / v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenie distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok, vojny, prírodné katastrofy a pod.
– Výber tovaru zákazníkom
– ak po prevzatí tovaru zákazník zistí, že tovar už má, alebo nezodpovedá jeho predstavám, takýto dôvod nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 1. Cena, platobné podmienky a prepravné

4.1 Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2 Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti pri preberaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak., prípadne prevodom/vkladom na účet predávajúceho vopred pred expedíciou tovaru.

4.3 Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné náklady, podľa dohovoru medzi kupujúcim a predávajúcim.

4.4 Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky, alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou
b) dopravou predávajúceho

 1. Preberanie tovaru

5.1 Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2 Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať “Zápis o škode na zásielke”. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

5.3 Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

5.4 Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom.

 1. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba minimálne 2 dni pred plánovaným vývozom materiálu spotrebiteľovi. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

 1. Dodacie podmienky:

7.1 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v objednávke.

7.2 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v objednávke, pričom doprava sa poskytuje bez vynesenia materiálu a montáže tovaru. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve dohodnuté, je kupujúci povinný tovar prevziať v mieste sídla predávajúceho.

7.3 Pokiaľ je tovar prepravovaný dopravcom, a kupujúci nie je na prítomný na adrese uvedenie v objednávke, je možné tovar odovzdať inej dospelej osobe, ktorá tovar prevezme. Pri prevzatí tovaru, osoba, ktorá tovar prevezme, svojim podpisom potvrdí prevzatie tovaru v nepoškodenom stave a bez závad v dodacom liste. Podpisom osoba potvrdzuje, že prevzala tovar v kvalite a množstve podľa objednávky. Vlastnícke právo k tovaru ako aj zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho zaplatením tovaru.

7.4 Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť, overiť si jeho množstvo a prípadne vady a nezhody so skutočným stavom tovaru bezodkladne telefonicky a písomne hlásiť predávajúcemu. V oznámení je kupujúci povinný špecifikovať vady a iné nezrovnalosti s objednávkou.

7.5 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade že kupujúci tovar z dôvodu na jeho strane, alebo bez uvedenia dôvodu odmietne prevziať, povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu tovar zaniká. Kupujúci je v takom prípade povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s dopravou na miesto prebratia tovaru kupujúcemu. Pokiaľ bola vyplatená záloha na tovar, preddavok sa v tomto prípade prenecháva predávajúcemu.

 1. Zodpovednosť za vady a reklamácia tovaru

8.1 Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov.

8.2 Záručná doba začína plynúť dňom od prevzatia výrobku kupujúcim.

8.3 O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: a)produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať b)zmenila sa cena dodávateľa produktu c)vystavená cena produktu bola chybná

9.2 V týchto prípadoch je povinný predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. V prípade, ak bola kupujúcim už vyplatená záloha za takýto tovar, bude mu vrátená do 14 dní od upovedomenia o zmene.

9.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a bez závad. Tovar je v zhode s kúpnou zmluvou ak:
1. má akosť a úžitkové vlastnosti popisované predávajúcim, alebo výrobcom, alebo akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré je možné na základe zverejnenej produkcie na tovar očakávať alebo akosť a úžitkové vlastnosti u takéhoto druhu tovaru očakávať
2. zodpovedá požiadavkám právnych predpisov
3. je dohodnuté v zodpovedajúcom množstve
4 má zodpovedajúce rozmery a hmotnosť
5. zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa obvykle používa

9.4 Ak má tovar pri prevzatí kupujúcim vady a je v rozpore s kúpnou zmluvou kupujúci ma právo na bezplatné uvedenie do stavu zodpovedajúceho v kúpnej zmluve. V takom prípade má kupujúci právo:
1. na výmenu alebo opravu tovaru
2. na poskytnutie primeranej zľavy z ceny tovaru
3. odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 

Záverečné ustanovenia:

 1. Kupujúci podpísaním a zaslaním záväznej objednávky akceptuje cenu tovaru a kvalitu tovaru podľa objednávky.
 2. Pri preberaní tovaru má kupujúci povinnosť skontrolovať preberaný tovar, stav tovaru, jeho množstvo a kvalitu. Skontrolovanie a prebratie tovaru potvrdí kupujúcim podpisom dodacieho listu. Zároveň pri prebratí tovaru je povinný doplatiť za prebratý tovar sumu od ktorej je odrátaná dohodnutá záloha na tovar.
 3. Tovar je možné reklamovať až po zaplatení celkovej sumy za tovar.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou , v prípade ak nedôjde k vzájomnej dohode budú spory s konečnou platnosťou riešené na príslušnom súde
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť oči kupujúcemu uzavretím zmluvy.
 6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich stanovené.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 8. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 9. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.01.2013

Reklamačný poriadok

 1. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
 2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 4. Reklamovať je môže tovar výlučne písomne, kde spotrebiteľ opíše vady tovaru a prípadne doloží fotodokumentáciu. 

Zodpovednosť za vady predaného tovaru, materiálu / ďalej len vec /

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím, neodborným ošetrením, mechanickým poškodením, neodborným namontovaním, príp. použitím na miestach, ktoré na danú vec nie sú určené.

Predávajúci nezodpovedá za vady:
a)ktoré si kupujúci spôsobil sám – neodborným ošetrením, mechanickým poškodením, neodborným namontovaním
b) pre ktorú bola dojednaná nižšia cena – zľava z ceny predmetného tovaru
c) ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho úmyselným, či neúmyselným nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním a nesprávnym servisom
d)z hľadiska životnosti je potrebné dodržiavať návod na použitie a ošetrenie tovaru
e)ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby bolo bezplatne včas a riadne odstránená do 30 dní. Ak sa vada týka len súčasti veci, môže požadovať len výmenu súčasti veci.
f) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol kupujúci vec používať, má kupujúci právo na výmenu, alebo na odstúpenie od zmluvy
g) v prípade neodstrániteľnej vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
h) práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, keď sa neuplatnili v záručnej dobe

Za vady, ktoré je možné reklamovať sa nepovažujú
Drevo je prírodný materiál a zárukou prírodnosti je
a.) Jeho farebná rôznorodosť,
b) Pri dreve sú možné praskliny vo vnútri i na konci dosiek
c) Stopy po živočíchoch podľa typu a kvality dreviny
d) Krivosť dosiek podľa typu a kvality dreviny
e) Hrče a beľ podľa typu a kvality dreviny
f) Rozpínavosť dosiek
g)Šednutie dreva vplyvom vonkajších vplyvov prostredia
h) Vady, ktoré vznikli neodbornou montážou dreva i WPC nie sú predmetom reklamácie, reklamovať je možné len terasy a iné diela namontované odbornou firmou a s použitím odporúčaných podkonštrukčných hranolov a skrutiek na to určených a realizovaných v súlade s technickou dokumentáciou vecí a postupov odporúčaných výrobcom.
i)Predmetom reklamácie nie je šednutie dreva, pokiaľ je drevo ošetrené olejom bez farebných pigmentov /bezfarebný olej/
j.)Predmetom reklamácie nie je popraskanie dreva spôsobené natretím dreva iným ako odporúčaným ošetrovacím prostriedkom
k) Firma ABRA s. r. o. nezodpovedá za podklad, na ktorú je montovaná terasa, pokiaľ to nie je dohodnuté inak
l) Vykrivenie dosky, vytrhnutie dosky 

Postup pri uplatnení reklamácie:

Reklamujúci podáva reklamáciu výlučne písomne zaslaním poštou na adresu sídla spoločnosti, alebo osobne v sídle spoločnosti. O prevzatí reklamácie spoločnosťou, o jej obsahu a spôsobe vybavenia reklamácie vydá spoločnosť potvrdenie o prijatí reklamácie.

Toto písomné potvrdenie vydá spoločnosť reklamujúcemu prostredníctvom reklamačného listu aj vtedy, ak nevyhovie reklamácii v plnom rozsahu už pri jej uplatnení reklamujúcim.

Reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať najmä predložením relevantných dokladov, že tovar bol zakúpený v danej spoločnosti / pokladničný doklad, dodací list, prípadne faktúra / reklamujúci je ďalej povinný uviesť aj nároky, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený meniť bez súhlasu spoločnosti.

Každá reklamácia musí obsahovať:
a) identifikačné údaje reklamujúceho, presnú poštovú adresu, na ktorú žiada reklamujúci zaslať vybavenie reklamácie
b) predmet reklamácie, opis príp. fotku
c) stručné zdôvodnenie nárokov
d) súpis dokladov priložených k reklamácii fotokópie predmetných dokladov
e) dátum vzniku situácie, ktorá je podnetom na podanie reklamácie a dátum uplatnenia reklamácie
f) uvedie reklamujúci kontaktnú adresu / email, tel. kontakt / na ktorú bude vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie 
g) meno a podpis reklamujúceho

Reklamujúci je povinný poskytnúť spoločnosti všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti. Ak spoločnosť vyzve písomne alebo elektronickou formou na doplnenie dokumentácie vzťahujúcej sa k reklamácii, je reklamujúci povinný do 15 dní od doručenia tejto žiadosti doplniť požadované doklady a informácie a doručiť formou doporučenej zásielky. Nedodržanie tejto lehoty môže mať za následok zastavenie reklamačného konania.

Pri neoprávnenej reklamácii má predávajúci právo účtovať kupujúcemu všetky vzniknuté náklady na riešenie neoprávnenej reklamácie.

Kupujúci je zároveň povinný vytvoriť podmienky na overenie a riešenie uplatnenej reklamácie.

ABRA s.r.o. má právo odmietnuť riešenie reklamácie v prípade ak:
a) bola podaná osobou, ktorá nie je oprávnená osoba
b) reklamácia nebola podaná v čase a v súlade s týmto reklamačným poriadkom
c) vo veci bolo začaté súdne konanie, alebo bolo vo veci príslušným orgánom už právoplatne vydané
d) kupujúci nepreukáže právoplatný doklad o zakúpení predmetnej veci u predávajúceho

Záverečné ustanovenia
Zamietnutie reklamácie z uvedených dôvodov oznámi reklamujúcemu písomne na adresu uvedenú v písomnej reklamácii.

V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má právo uplatniť svoje nároky na príslušnom súde.

Tovar si vyberá spotrebiteľ na základe vlastného uváženie, pri výbere je oboznámený s materiálom, jeho kvalitou, špecifikami, ošetrovaním, v prípade vlastnej montáže i správnym montážnym postupom. 

Kont. formulár

Cenník

Pre stiahnutie cenníku Abradrevo kliknite sem.

Kontaktné údaje

+421 905 323 966

abradrevo@gmail.com

ABRA s.r.o., Zeleneč pri Trnave, Hlavná 35